جریان نقدی دوره ای ارفع

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش