جریان نقدی دوره ای فسرب

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش