جریان نقدی دوره ای فملي

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش