جریان نقدی دوره ای تکشا

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش