جریان نقدی دوره ای خکاوه

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش