جریان نقدی دوره ای خلنت

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش