جریان نقدی دوره ای قصفها

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش