جریان نقدی دوره ای غشهد

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش