جریان نقدی دوره ای غشاذر

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش