جریان نقدی دوره ای غپاک

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش