جریان نقدی دوره ای درازک

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش