جریان نقدی دوره ای دامين

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش