جریان وجه نقد سالانه فپنتا

روند سالانه


تغییرات سالانه
درصد از فروش