جریان وجه نقد سالانه تايرا

روند سالانه


تغییرات سالانه
درصد از فروش