تغییر اجزا سود و زیان زدشت

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/61397/91397/12
Change Eps % -60%-17%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل