تغییر اجزا سود و زیان چرمش

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1396/12
Change Eps % 335%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل