تغییر اجزا سود و زیان چافست

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/91399/12
Change Eps % -167%-68%-28%3%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل