تغییر اجزا سود و زیان شرانل

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/21397/31397/61397/91397/12
Change Eps % --64%70%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل