تغییر اجزا سود و زیان شرمان

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1392/61392/91392/12
Change Eps % -26%64%-32%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل