تغییر اجزا سود و زیان کي بي سي

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/31397/61397/91397/12
Change Eps % -70%-1%3%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل