تغییر اجزا سود و زیان پتاير

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/12
Change Eps % -74%173%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل