تغییر اجزا سود و زیان پکوير

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/31397/61397/91397/12
Change Eps % --65%-31%-41%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل