تغییر اجزا سود و زیان کمرجان

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/31397/61397/91397/12
Change Eps % --56%-48%-33%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل