تغییر اجزا سود و زیان فولاد

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/91399/12
Change Eps % -74%24%--
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل