تغییر اجزا سود و زیان فايرا

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/12
Change Eps % -85%84%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل