تغییر اجزا سود و زیان زنگان

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/12
Change Eps % -106%-68%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل