تغییر اجزا سود و زیان بکاب

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/91399/12
Change Eps % 268%161%197%206%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل