تغییر اجزا سود و زیان مارون

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/61399/91399/12
Change Eps % -30%--
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل