کچاد در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/30 1399/4/24
6 ماهه 1399/7/25 1399/7/25
6 ماهه حسابرسی شده 1398/8/13 1399/10/9
9 ماهه 1398/10/22
12 ماهه 1399/1/31