قشرين در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/10/28 1398/10/28
6 ماهه 1399/1/30 1399/1/30
6 ماهه حسابرسی شده 1399/3/20 1399/3/20
9 ماهه 1398/9/16 1399/4/31
12 ماهه 1398/9/26 1399/9/30
12 ماهه حسابرسی شده 1398/10/11