چکاوه در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/25 1399/2/8
3 ماهه 1399/2/8 1399/2/8
6 ماهه 1398/7/30 1399/7/29
6 ماهه حسابرسی شده 1398/6/16 1399/9/17
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/14 1399/9/17
9 ماهه 1398/7/4
9 ماهه 1398/10/21
12 ماهه 1398/11/27
12 ماهه حسابرسی شده 1398/12/14