پکرمان در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/31 1399/1/30
3 ماهه 1399/1/30 1399/1/30
6 ماهه 1398/4/30 1399/7/30
6 ماهه 1398/8/1 1399/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1398/6/6
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/14
9 ماهه 1398/7/30
9 ماهه 1398/10/30
12 ماهه 1398/11/20
12 ماهه حسابرسی شده 1398/11/28