فاسمين در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/30 1399/5/30
3 ماهه 1398/4/30 1399/5/30
6 ماهه 1398/7/30 1399/8/10
6 ماهه 1398/8/7 1399/8/10
6 ماهه حسابرسی شده 1398/8/29
6 ماهه حسابرسی شده 1398/10/14
9 ماهه 1398/10/30
12 ماهه 1399/5/7
12 ماهه حسابرسی شده 1399/5/16