فلامي در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/11/1 1398/11/1
6 ماهه 1399/1/30 1399/1/30
6 ماهه حسابرسی شده 1399/3/1 1399/3/1
9 ماهه 1398/4/29 1399/4/30
12 ماهه 1398/8/30 1399/7/30
12 ماهه حسابرسی شده 1398/10/15 1399/10/9