فجام در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/30 1399/5/14
6 ماهه 1398/7/30 1399/8/5
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/2 1399/9/15
9 ماهه 1398/10/30
12 ماهه 1399/2/30
12 ماهه حسابرسی شده 1399/4/17