بموتو در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/10/30 1398/10/30
6 ماهه 1399/1/30 1399/1/30
6 ماهه حسابرسی شده 1399/3/13 1399/3/13
9 ماهه 1398/4/30 1399/4/29
12 ماهه 1398/8/20 1399/8/21
12 ماهه حسابرسی شده 1398/9/12