بوعلي در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1399/9/5 1399/9/5
6 ماهه 1398/8/6 1399/9/5
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/10 1399/9/6
12 ماهه 1399/9/4
12 ماهه حسابرسی شده 1399/9/5