زدشت در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1396 سال 1397
6 ماهه 1397/7/30 1397/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1397/9/27 1397/9/27
9 ماهه 1397/10/29 1397/10/29
12 ماهه حسابرسی شده 1397/8/2