جریان نقدی دوره ای کشرق

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش