کشرق در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/22 1399/4/29
6 ماهه 1399/7/22 1399/7/22
9 ماهه 1398/10/22
12 ماهه 1399/2/27
12 ماهه حسابرسی شده 1399/3/28