جریان نقدی دوره ای زمگسا

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش