زمگسا در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/29 1399/5/5
6 ماهه 1399/7/30 1399/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/30 1399/9/9
9 ماهه 1398/10/30
12 ماهه 1399/2/29
12 ماهه حسابرسی شده 1399/4/31