جریان نقدی دوره ای زپارس

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش