زپارس در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1399/3/11 1399/3/11
6 ماهه 1398/6/1 1399/5/16
6 ماهه حسابرسی شده 1398/7/7 1399/6/26
9 ماهه 1398/8/22 1399/7/30
12 ماهه 1398/12/14