جریان نقدی دوره ای زشگزا

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش