آنالیز سود و زیان زشگزا

سناریو تحلیل

فروش محصولات

در این بخش می توانید با تحلیل فروش محصولات برپایه مفدار و مبلغ فروش درامد/فروش شرکت را بر اساس سناریو شخصی خود تغییر دهید

مقدار فروشمبلغ فروش

میلیون ریال


تحلیل سود و زیان

در این بخش بر پایه سناریو های قبلی خود می توانید سایر بخش های صورت سود و زیان را طبق نظر کارشناسی خود تغییر و سناریو های مختلفی را از سود اوری شرکت براورد نمایید

فروش / درامد

بهای تمام شده

سود ناخالص

هزینه های فروش و اداری

سایر درامد های(هزینه های) عملیاتی

سود و زیان عملیاتی

هزینه های مالی

درامد های سرمایه گذاری

سایر درامد و هزینه های غیر عملیاتی

سود و زیان قبل از مالیات

مالیات بر درامد

سود و زیان خالص

سود هر سهم