جریان نقدی دوره ای فلوله

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش