فلوله در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/29 1399/4/22
6 ماهه 1398/7/30 1399/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1399/8/27 1399/8/27
9 ماهه 1398/10/30
12 ماهه 1399/1/20
12 ماهه حسابرسی شده 1399/1/30