جریان نقدی دوره ای فجر

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش