تغییر اجزا سود و زیان فجر

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/12
Change Eps % -39%101%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل